โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

คลอดก่อนกำหนด สตรีมีครรภ์ควรให้ความใส่ใจการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

คลอดก่อนกำหนด

คลอดก่อนกำหนด ประเทศกำลังพัฒนาส่วนใหญ่ รวมทั้งประเทศปฏิ … Read more