โรงเรียนวัดพ่วง

หมู่ที่ 5 บ้านบ้านพ่วง ตำบล พลายวาส อำเภอ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-379234

โรงเรียนวัดพ่วง

ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดพ่วง

นางสาว อาทิตยา ทองปลอด

Previous
Next
Facebook Page: Please enter a valid URL

ประวัติ โรงเรียนวัดพ่วง ณ ปัจจุบัน  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่   5   บ้านบ้านพ่วง  ตำบล  พลายวาส อำเภอ  กาญจนดิษฐ์ จังหวัด  สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์  84160 และ ช่องทางในการติดต่อ กาญจนดิษฐ์ จังหวัด  สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ : 077-379234 หรือช่องทาง  โทรสาร : 077379234

เปิดทำการเรียนการสอน ให้แก่เด็กๆนักเรียน  ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1  ไปจนถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 และมีบุคลากรในโรงเรียน ทั้งหมด  12  คนด้วยกัน แยกย่อยหรือแบ่งออกมาเป็น ครู  จำนวนทั้งหมด  8  ท่าน ผู้ดูแลหรือนักการภารโรง  1  ท่าน และอาจาร์ หรือครูที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ  1 ท่าน และ เจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือและติดต่อหรือเจ้าหน้าที่ธุระการ 1 ท่าน และ จำนวนนักเรียนที่เราดูแลอยู่ ณ ตอนนี้ ทั้งหมด มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด  85  คน 

ลักษณะของ โรงเรียนวัดพ่วง

ลักษณะของ โรงเรียนวัดพ่วง เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างเล็ก  อยู่ห่างออกไปเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างห่างจากความเจริญ  กันดาร  โรงเรียนวัดพ่วง ขาดแคลนอุปกรณ์ และ วัสดุ เทคโนโลยี ต่างๆ ทั้งนี้ยังขาด ปัจจัยพื้นฐานในการจัดการศึกษา การเลือกใช้อุปกรณ์ ปัจจัยต่างๆ รวมถึง งานภายใต้ความจำกัด ของ ทรัพยากรที่ทางโรงเรียนมีอยู่อย่างจำกัด  เราได้ดำเนินการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ด้วยความประหยัดและคุ้มค่า เพื่อทำให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ การเรียนการสอน การศึกษา ทั้งด้านครู ผู้บริหาร

เขตบริการของโรงเรียนวัดพ่วง

โรงเรียนวัดพ่วง รับผิดชอบนักเรียนเขตบริการ

หมู่ที่1 บ้านดอนกาย ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

หมู่ที่5 บ้านพ่วง ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

หมู่ที่5 บ้านพ่วง ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

หมู่ที่8 บ้านกลางนา ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2564 ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนิสัยรักการทำงานตามหลักค่านิยม 12 ประการ รู้รักสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

               1.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
               2.  จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
               3.  พัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ (ยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยี อาเซียน มีความเชี่ยวชาญในวิชาที่ตนเองสอน มีใบประกอบวิชาชีพ)
               4.  ชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาสู่ความสำเร็จ
               5.  ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อัตลักษณ์

นักเรียนทุกคนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 


เอกลักษณ์

โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมสะอาด สวยงาม

ปรัชญาโรงเรียน

ทำให้ดีที่สุด

กิจกรรมโรงเรียน
นานาสาระ

ภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการให้เป็นมรดกโลก

ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งอยู่ในภาคใต้ภาคกลางของเกาะฮอนชู ประมาณ 80กิโลเมตรทางตะวันออกของกรุงโตเกียว ช่วงระหว่างจังหวัดชิซุโอะกะ และจังหวัดยามานาชิ เชิงเขาที่ตั้งอยู่ ในอ่าวซูรูงะ ไปยังคูน้ำขนาดใหญ่ระหว่างแม่น้ำมีความสูง 3775.63เมตร และมีเส้นรอบวงที่ด้านล่างของภูเขา 125กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1,200ตารางกิโลเมตร ภูเขาไฟฟูจิเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์คลาสสิกของจิตวิญญาณ และวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สวยงามและเคร่งขรึมมีเสน่ห์ตามธรรมชาติ เป็นเรื่องที่ได้รับการยกย่องจากวรรณกรรมญี่ปุ่น มาตั้งแต่สมัยโบราณ และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวญี่ปุ่นนับถือ เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาพื้นบ้านของญี่ปุ่น รูปร่างของภูเขาไฟฟูจิมีลักษณะเป็นรูปกรวย และบนยอดเขาถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นเวลาหลายปี บริเวณเชิงเขาฟูจิมีทะเลสาบน้ำจืด 5แห่งรวมกันเรียกว่า ทะเลสาบฟูจิทั้งห้า ภูเขาไฟฟูจิถูกจัดอันดับเป็นหนึ่งของญี่ปุ่น

เทือกเขาและเป็นหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น 100ภูเขาที่มีชื่อเสียง รู้จักกันในชื่อ มณฑลหูหนาน ในเดือนกุมภาพันธ์ปี1936 มันถูกกำหนดให้เป็นฟูจิฮาโกเนะอิซุอุทยานแห่งชาติ ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.2556 ได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อ มรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่37 ในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งที่มาของการตรัสรู้ทางศิลปะ ภูเขาไฟฟูจิเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจทางศิลปะ ตั้งอยู่ห่างจากโตเกียวประเทศญี่ปุ่นประมาณ 80กิโลเมตร เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่สำคัญของญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ในเขตจังหวัดชิซุโอกะ และจังหวัดยามานาชิในญี่ปุ่น เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น

ภูเขาไฟฟูจิได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์โดยชาวญี่ปุ่น เป็นความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิ ตั้งตระหง่านสูงขึ้นไปบนก้อนเมฆ และบนยอดเขามีสีขาวเต็มไปด้วยหิมะ เมื่อคุณมองไปรอบๆ จะมีลักษณะเหมือนพัดลมห้อยหัวลง ภูเขาไฟฟูจิเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของญี่ปุ่นมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และมักเรียกกันว่า ยอดเขาฟูโยะ หรือภูเขาฟูจิ ในปี2013 พื้นฐานการคัดเลือกมรดกทางวัฒนธรรม ภูเขาไฟฟูจิสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจทางศิลปะ ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมรดกโลก ขององค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก

เกณฑ์การคัดเลือกคือ ตั้งแต่สมัยโบราณ ภูเขาไฟฟูจิเป็นภูเขาไฟที่แยกชั้นตั้งตระหง่านเหนือทะเลสาบ และมหาสมุทร เป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจ ในการประพันธ์บทกวีร้อยแก้วและงานศิลปะมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้นศตวรรษที่19 ภาพภูเขาไฟฟูจิในอุกิโยะ โดยคัตสึชิกะโฮคุไซและอุตะกาวะฮิโรชิเงะ มีอิทธิพลอย่างโดดเด่นในการพัฒนาศิลปะตะวันตก ทำให้รูปแบบของภูเขาไฟฟูจิที่สง่างามเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก ยังคงเป็นที่ชื่นชมของผู้คน

การประเมินของคณะกรรมการมรดกโลก ภูเขาไฟฟูจิมักมีหิมะปกคลุม ตั้งตระหง่านอยู่เหนือทะเลและทะเลสาบที่ล้อมรอบไปด้วยหมู่บ้าน และต้นไม้สีเขียวเป็นเวลานาน ความสวยงามของที่นี่เป็นเป้าหมายของนักแสวงบุญ ศิลปินและกวีที่ได้รับแรงบันดาลใจ มรดกทางวัฒนธรรมประกอบด้วยสถานที่ 25แห่งที่สะท้อนให้เห็นถึงแก่นแท้ของภูมิทัศน์อันศักดิ์สิทธิ์ และศิลปะของภูเขาในศตวรรษที่12 ภูเขาไฟฟูจิได้กลายเป็นศูนย์ฝึกอบรม สำหรับนักพรตพุทธศาสนา

ซึ่งรวมถึงองค์ประกอบของศาสนาชินโต บนชั้นหนึ่ง 1,500เมตรที่เชิงเขา ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,776เมตร เส้นทางแสวงบุญและวัด ปล่องภูเขาไฟถูกแกะสลักไว้ข้างซากปรักหักพังรอบๆ เชิงเขารวมถึงศาลเจ้าเซนต์จิงก้าบ้านหิน และแบบจำลองต้นไม้ลาวาทะเลสาบน้ำพุ และน้ำตกเป็นต้น ลักษณะภูเขาไฟตามธรรมชาติเหล่านี้ ล้วนเป็นที่เคารพสักการะ ผลงานในศิลปะญี่ปุ่น สามารถย้อนกลับไปในศตวรรษที่11 แต่ภาพวาดแกะไม้ของทิวทัศน์ในศตวรรษที่19 รวมถึงป่าสนบนชายหาด ทำให้ภูเขาไฟฟูจิเป็นสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาของศิลปะตะวันตก

ภูเขาไฟฟูจิเป็นที่รู้จักกันว่า เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2545 หลังจากการวัดผลอีกครั้ง โดยสถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติญี่ปุ่น ได้รับการยืนยันว่า มีความสูง 3775.63เมตร และสถานที่ตั้งอยู่ใกล้กับชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ห่างจากโตเกียวไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 100กิโลเมตร ปริมาณภูเขาไฟฟูจิประมาณ 500กม. เส้นรอบวงของเชิงเขาฟูจิอยู่ที่ประมาณ 125กิโลเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางด้านล่างประมาณ 40-50กิโลเมตร ปล่องภูเขาไฟบนยอดเขา มีเส้นผ่านศูนย์กลางพื้นผิวประมาณ 500เมตร และลึกประมาณ 250เมตร

ภูเขาไฟฟูจิ เป็นภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่น อยู่ในเขตจังหวัดชิสึโอกะและยามานาชิในญี่ปุ่น เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยโบราณ ชื่อของภูเขานี้มักปรากฏในบทกวีดั้งเดิมของญี่ปุ่นคือ วากะ ชื่อฟูจิมาจากภาษาเอโซ และตอนนี้หมายถึง ชีวิตนิรันดร์ การออกเสียงดั้งเดิมมาจากภาษาของชนกลุ่มน้อยชาวไอนุในญี่ปุ่นซึ่งแปลว่า ภูเขาแห่งไฟ หรือเทพเจ้าแห่งไฟ รูปทรงกรวยที่สวยงามของภูเขาเป็นที่รู้จักกันดีไปทั่วโลก และเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ของญี่ปุ่น

ปัจจุบันภูเขาไฟฟูจิ ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยชาวญี่ปุ่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของคนญี่ปุ่น ภูเขาไฟฟูจิตั้งตระหง่านสูงขึ้นไปบนก้อนเมฆ และบนยอดเขามีสีขาวเต็มไปด้วยหิมะ ภูเขาไฟฟูจิเป็นเทือกเขาที่ก่อตัวขึ้น เมื่อคาบสมุทรอิซุ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเกาะ ได้ชนบีบกับเกาะฮอนชูอย่างรุนแรง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลก เมื่อประมาณ 10,000ปีก่อน เป็นบันทึกการปะทุของไฟมากกว่าหนึ่งโหลในประวัติศาสตร์

ภูเขาไฟที่ใช้งานอยู่บนยอดเขา เป็นปล่องภูเขาไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 800เมตรลึก 200เมตรว่ากันว่า เป็นมุมมองจากมุมสูงที่สวยงามราวกับดอกบัวบาน แต่ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งที่มีคนจำนวนไม่มากนัก โชคดีพอที่จะชื่นชมเป็นการส่วนตัว ภูเขามีลักษณะเป็นรูปกรวย และมีการปะทุ 18ครั้ง การปะทุครั้งล่าสุดคือ ในปีค.ศ.1707 ภูเขาไฟฟูจิก่อตัวมาประมาณ 10,000ปี และเป็นภูเขาไฟแบบแบ่งชั้นทั่วไป ชั้นใต้ดินคือ ตติยภูมิ ในตอนต้นของควอเทอร์นารี ลาวาภูเขาไฟได้ทะลุผ่านชั้นเทอร์เชียรี ซึ่งปะทุและสะสมจนกลายเป็นภูเขา หลังจากการปะทุหลายครั้งการปะทุของภูเขาไฟจะสะสมเป็นชั้นๆ จนกลายเป็นภูเขาไฟที่แบ่งชั้นรูปทรงกรวย

ข่าวประชาสัมพันธ์